Page 6 - MC Informa 2021_CA
P. 6

INNOVACIÓ SANITÀRIA                                                                  Comptem amb tecnologia avançada, adaptada a les necessitats dels nostres pacients, i impulsem ini-
     Activitat sanitària i social i                                              ciatives innovadores per afavorir la millor cura i la més ràpida recuperació de la població treballadora de

                                                                  les empreses mutualistes.
     impactes en qualitat sanitària                                                   Continuïtat de la prova pilot de          Implantació de la nova història


                                                                       telemedicina                    clínica electrònica (HCIS), comu-
                                                                                                 na per a centres assistencials i
                                                                       Consulta virtual entre el personal         clíniques.
                                                                       mèdic dels centres i els especialistes,
                                                                       amb l'objectiu de millorar la qualitat       La digitalització de la història clínica
                                                                       de l'assistència i optimitzar els des-       permet més agilitat en el seguiment
                                                                       plaçaments. El 2020 vam fer més de         del pacient, amb accés ràpid a les
                                                                       100 teleconsultes a gairebé 90 pa-       seves dades clíniques i antecedents.
                                                                       cients, amb un resultat molt positiu,
                                                                       tant pel que fa al seguiment com a
                                                                       la reducció de costos.                                                                       Potenciació   de  l'ús de  la
                                                                       teleconsulta com a eina per
                                                                       mantenir les consultes externes en
                                                                       temps de pandèmia.                                                                  MILLORA DE LA XARXA ASSISTENCIAL                                                                        Renovació de la xarxa assistencial

                                                                        Durant el 2020 hem seguit renovant la nostra xarxa assistencial. Hem traslladat el centre de
                                                                        Barberà de Vallès a un local de 1.000m en què s'ofereixen tècniques innovadores com la
                                                                                          2
                                                                        ultrasonoteràpia; i hem renovat els accessos d'entrada als centres d'Inca, Alcobendas i Jaén,
                                                                        col·locant portes automàtiques. Així mateix, s'ha realitzat una reforma al centre d'Inca.
                                                                  SATISFACCIÓ RESPECTE DEL SERVEI REBUT


                                                                        9,1 sobre 10                    Accions correctives

                                                                                                 per a donar resposta a les 1.019
                                                                        Satisfacció dels nostres pacients
                                                                        atesos a les clíniques MC MUTUAL.         queixes, reclamacions, suggeriments
                                                                                                 i agraïments rebuts de la població
                                                                        7,9 sobre 10                    protegida.

                                                                        Satisfacció dels nostres pacients en
                                                                        els centres assistencials.

    6     MC INFORMA 2020                                                                                   MC INFORMA 2020          7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11