Page 5 - MC Informa 2021_CA
P. 5

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS   CONTINGÈNCIES COMUNES
 COMPOSICIÓ POBLACIÓ  A 31/12/2020, la població protegida per MC MUTUAL ha asso- COMPOSICIÓ POBLACIÓ
 PROTEGIDA lit la xifra de 1.441.631 persones. Les empreses associades han  PROTEGIDA
 ascendit a 163.148.
 1.441.631 La despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes merita- 1.212.658

 Població protegida des ha estat de l'11,25%, inferior a la registrada en l'exercici  Persones protegides en
 anterior (11,47%). contingències comunes

 1.191.423 Els accidents de treball amb baixa durant el 2020 han estat  962.355

 Treballadors i  de 45.591, el 21,26% menys que el 2019. La incidència sobre la  Treballadors i
 treballadores per  població protegida va ser del 3,25%, el 20,04% inferior a 2019. treballadores per
 compte d'altri Gestionem una nova prestació, assimilada a la incapacitat  compte d'altri
 temporal per accident de treball: la incapacitat temporal per
 250.208 COVID-19. El 2020 es van obrir un total de 221.623 processos  250.303

 Autònoms per aquest motiu, que van representar un import total, referit  Autònoms
 a la prestació econòmica, de més de 132,7 milions d'€.
 163.148       124.418

 Empreses associades Empreses cobertes en
           contingències comunes
 dades a 31/12/2020
           540 M d'€

           Prestació econòmica per
 Composició del cost de les prestacions econòmiques
           incapacitat temporal

 97,23
 100 92,03     dades a 31/12/2020
 90
 76,18 75,62
 80

 70   PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS
 60
 50   TREBALLADORS AUTÒNOMS

 40 28,62 2019
 30 22,28 2020
 20 9,73       207.063  autònoms protegits pel risc             24,6 M d'€
 7,68
 10          de cessament d'activitat, que representa el          Cost de la prestació ordinària
 0          83,61% del total d'autònoms coberts.             per cessament d'activitat.
 Incapacitat  Prestacions  Invalidez, muerte y Prestación cuidado
 Invalidesa, mort
 Prestació cura
 Incapacidad
 Prestaciones
 temporal riesgo embarazo y i supervivència de menores con
 risc embaràs i
 de menors
 supervivencia
 temporal
 lactància natural amb càncer o  Més de 390 M d'€
 lactancia natural
 cáncer o
 malalties greus   abonats en prestacions extraordinàries per
 enfermedades
 graves        CATA, relacionades amb la COVID-19.
 Nota: Dades expressades en milions d'euros
 4 MC INFORMA 2020                              MC INFORMA 2020          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10