Page 4 - MC Informa 2021_CA
P. 4

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS                                                 CONTINGÈNCIES COMUNES
      COMPOSICIÓ POBLACIÓ            A 31/12/2020, la població protegida per MC MUTUAL ha asso-         COMPOSICIÓ POBLACIÓ
      PROTEGIDA                 lit la xifra de 1.441.631 persones. Les empreses associades han       PROTEGIDA
                           ascendit a 163.148.
          1.441.631             La despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes merita-              1.212.658

          Població protegida        des ha estat de l'11,25%, inferior a la registrada en l'exercici           Persones protegides en
                           anterior (11,47%).                                  contingències comunes

           1.191.423            Els accidents de treball amb baixa durant el 2020 han estat               962.355

           Treballadors i         de 45.591, el 21,26% menys que el 2019. La incidència sobre la             Treballadors i
           treballadores per        població protegida va ser del 3,25%, el 20,04% inferior a 2019.             treballadores per
           compte d'altri         Gestionem una nova prestació, assimilada a la incapacitat                compte d'altri
                           temporal per accident de treball: la incapacitat temporal per
           250.208             COVID-19. El 2020 es van obrir un total de 221.623 processos              250.303

           Autònoms            per aquest motiu, que van representar un import total, referit             Autònoms
                           a la prestació econòmica, de més de 132,7 milions d'€.
          163.148                                                         124.418

          Empreses associades                                                   Empreses cobertes en
                                                                      contingències comunes
          dades a 31/12/2020
                                                                      540 M d'€

                                                                      Prestació econòmica per
       Composició del cost de les prestacions econòmiques
                                                                      incapacitat temporal

                             97,23
       100                           92,03                                dades a 31/12/2020
        90
             76,18   75,62
        80

        70                                                        PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS
        60
        50                                                        TREBALLADORS AUTÒNOMS

        40            28,62                              2019
        30                 22,28                         2020
        20                                     9,73                        207.063  autònoms protegits pel risc             24,6 M d'€
                                       7,68
        10                                                              de cessament d'activitat, que representa el          Cost de la prestació ordinària
        0                                                              83,61% del total d'autònoms coberts.             per cessament d'activitat.
           Incapacitat    Prestacions   Invalidez, muerte y Prestación cuidado
                             Invalidesa, mort
                                      Prestació cura
            Incapacidad
                     Prestaciones
            temporal    riesgo embarazo y i supervivència  de menores con
                    risc embaràs i
                                       de menors
                              supervivencia
            temporal
                   lactància natural           amb càncer o                           Més de 390 M d'€
                    lactancia natural
                                        cáncer o
                                      malalties greus                         abonats en prestacions extraordinàries per
                                       enfermedades
                                         graves                           CATA, relacionades amb la COVID-19.
          Nota: Dades expressades en milions d'euros
    4     MC INFORMA 2020                                                                                   MC INFORMA 2020          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9