Page 3 - MC Informa 2021_CA
P. 3

ÈXITS MÉS RELLEVANTS Volant assistencial               Portal de prevenció

            electrònic                      i salut laboral


     Posem a disposició de les nostres empreses        Hem creat un portal de prevenció i salut laboral
     mutualistes el volant assistencial electrònic.     per facilitar els nostres productes i serveis en
     Quan el treballador sigui al centre d'MC MUTUAL     activitats preventives.
     tan sols ha d'informar del número de referència
     que hagi rebut al telèfon mòbil.
 Més de 163.000 1.441.726 Més de 390 M d'€

 Empreses associades persones componien la  abonats en prestacions
 nostra població protegida a  extraordinàries per CATA,
 31/12/20 relacionades amb la COVID-19,
 de més de 167.000 expedients  Atenció COVID
 reconeguts (més del 94% del                   Diversos grups de treball han desenvolupat els
 total de sol·licituds)                      marcs de col·laboració, entre les 3 mútues, en els
     El 2020, la Clínica MC Copèrnic va assumir un
     programa d'atenció a pacients d'edat avança-       àmbits sanitari, tecnològic, de contractació de
     da provinents de centres geriàtrics, majoritària-    serveis i d'infraestructures i equipaments.
 1.086 M d'€ ment afectats per la COVID-19.


 Ingressos per quotes,
 un 3,57% més que el 2019 Història clínica
 electrònica Telemedicina


 La digitalització de la història  Més de 100 teleconsultes
 clínica, comuna per a centres  efectuades amb un resultat
 assistencials i clíniques, molt positiu, tant pel que fa al  Qualitat 7,9 sobre 10 9,19 sobre 10
 permet una major agilitat en  seguiment com a la reducció
 el seguiment del pacient. de costos.  Hem superat sense cap no- Índex de satisfacció de Índex de satisfacció de
 497.276 conformitat l'auditoria externa   pacients  hospitalitzats en    pacients  hospitalitzats en
     de seguiment del Sistema      centres.               clíniques.
 Usuaris diferents han visitat la  de Gestió de Qualitat de les
 nostra web durant 2020 i han  Transformació  nostres activitats preventives,
 visualitzat més de 4 milions de  realitzada per AENOR.
 pàgines, un nombre molt su- digital                   4,55 sobre 5
 perior a les pàgines visitades el
 Per mitjà d'MC digital, facilitem als                 Índex de satisfacció dels assistents als
 2019 (1.400.000).
 nostres usuaris el tràmit electrònic de                nostres seminaris web sobre matèries de
 totes les prestacions. Avui, tota la relació              Seguretat Social.
 administrativa amb la mútua pot fer-se de
 manera digital.
 2 MC INFORMA 2020                              MC INFORMA 2020          3
   1   2   3   4   5   6   7   8