Page 2 - MC Informa 2021_CA
P. 2

ÈXITS MÉS RELLEVANTS                                            Volant assistencial                  Portal de prevenció

                                                                       electrònic                      i salut laboral


                                                                Posem a disposició de les nostres empreses        Hem creat un portal de prevenció i salut laboral
                                                                mutualistes el volant assistencial electrònic.     per facilitar els nostres productes i serveis en
                                                                Quan el treballador sigui al centre d'MC MUTUAL     activitats preventives.
                                                                tan sols ha d'informar del número de referència
                                                                que hagi rebut al telèfon mòbil.
      Més de 163.000              1.441.726           Més de 390 M d'€

       Empreses associades        persones componien la       abonats   en  prestacions
                        nostra població protegida a     extraordinàries per  CATA,
                            31/12/20          relacionades amb la COVID-19,
                                          de més de 167.000 expedients              Atenció COVID
                                          reconeguts (més del 94% del                                     Diversos grups de treball han desenvolupat els
                                          total de sol·licituds)                                        marcs de col·laboració, entre les 3 mútues, en els
                                                                El 2020, la Clínica MC Copèrnic va assumir un
                                                                programa d'atenció a pacients d'edat avança-       àmbits sanitari, tecnològic, de contractació de
                                                                da provinents de centres geriàtrics, majoritària-    serveis i d'infraestructures i equipaments.
       1.086 M d'€                                                    ment afectats per la COVID-19.


       Ingressos per quotes,
      un 3,57% més que el 2019      Història clínica
                          electrònica            Telemedicina


                        La digitalització de la història  Més de 100 teleconsultes
                        clínica, comuna per a centres    efectuades amb un resultat
                        assistencials i  clíniques,    molt positiu, tant pel que fa al           Qualitat             7,9 sobre 10            9,19 sobre 10
                        permet una major agilitat en    seguiment com a la reducció
                        el seguiment del pacient.      de costos.                  Hem superat sense cap no-     Índex  de  satisfacció de    Índex  de  satisfacció de
         497.276                                                     conformitat l'auditoria externa   pacients  hospitalitzats en    pacients  hospitalitzats en
                                                                 de seguiment del Sistema      centres.               clíniques.
     Usuaris diferents han visitat la                                           de Gestió de Qualitat de les
     nostra web durant 2020 i han                Transformació                       nostres activitats preventives,
     visualitzat més de 4 milions de                                            realitzada per AENOR.
     pàgines, un nombre molt su-                 digital                                                          4,55 sobre 5
     perior a les pàgines visitades el
                                   Per mitjà d'MC   digital, facilitem als                                        Índex de satisfacció dels assistents als
     2019 (1.400.000).
                                   nostres usuaris el tràmit electrònic de                                         nostres seminaris web sobre matèries de
                                   totes les prestacions. Avui, tota la relació                                       Seguretat Social.
                                   administrativa amb la mútua pot fer-se de
                                   manera digital.
    2     MC INFORMA 2020                                                                                   MC INFORMA 2020          3
   1   2   3   4   5   6   7