Page 11 - MC Informa 2021_CA
P. 11

FORMEM EN PRL


 Prevenció de riscos laborals


     123 esdeveniments            9,5 sobre 10             20.461

       4.627 assistents         satisfacció dels tallers online de  matrícules del Campus MC,
                       promoció de la salut durant la  amb un increment del 140%.
       formació presencial i online.  pandèmia.             10.857 matrícules en el curs Me-
                                        sures preventives en el treball
                                        COVID-19.
 QUALITAT DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES                     Nivell de satisfacció del 9,3

                                        sobre 10.

 Hem superat sense cap no-conformitat l'auditoria externa de seguiment del Sistema  PROMOCIONEM LA PRL
 de Gestió de Qualitat certificat per AENOR, realitzada el 2020.
                            2  8            ZER       0
         34
 ASSESSOREM EN PRL 8.168                D'ABRIL                és+
                             DIA MUNDIAL DE LA

                            SEGURETAT I LA SALUT EN
                              EL TREBALL
             34                551                30


       empreses participants en la XIX  candidatures, un 10% més     organitzacions de 25 treballa-
       edició dels Premis MC MUTUAL  respecte de l'edició anterior, en  dors o més que en els darrers 5
 6.296 8,7 sobre 10 43% "Antonio Baró".  la XII edició dels Premis MC 28  anys no han registrat cap acci-

                       d'abril.             dent de treball o malaltia pro-
 actuacions d'assessorament a  satisfacció dels nostres mutua- reducció de l'índex  fessional amb baixa.
 empreses.  listes amb les actuacions d'as- d'incidència global en
 sessorament realitzades. empreses incloses en el PAEES  més de 50
 (Pla d'Acció en Empreses                            més d'11.000
 d'Especial Sinistralitat). nous recursos per a empreses i
             treballadors sobre prevenció i salut          visualitzacions dels vídeos "Pín-
             laboral relacionats amb la COVID-19.          doles contra la COVID-19".

      ASSESSOREM EN EMPRESA SALUDABLE
 3.225 442 10.567


 assessoraments tècnics especí- empreses beneficiàries en accessos d'empreses a infor- La nostra aplicació APPosta per la  800 instal·lacions noves
 fics en PRL, sobre COVID-19. assessorament INFO. mes de sinistralitat. teva salut, s'ha consolidat en aquest
              exercici. S'han afegit múltiples   158.106     notificacions enviades
              continguts dedicats a la COVID-19,
              que han estat traslladats als usuaris
              amb notificacions emergents.

 10 MC INFORMA 2020                              MC INFORMA 2020         11
   6   7   8   9   10   11   12