Page 10 - MC Informa 2021_CA
P. 10

FORMEM EN PRL


     Prevenció de riscos laborals


                                                                 123 esdeveniments            9,5 sobre 10             20.461

                                                                   4.627 assistents        satisfacció dels tallers online de  matrícules del Campus MC,
                                                                                   promoció de la salut durant la  amb un increment del 140%.
                                                                   formació presencial i online.  pandèmia.             10.857 matrícules en el curs Me-
                                                                                                    sures preventives en el treball
                                                                                                    COVID-19.
       QUALITAT DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES                                                                          Nivell de satisfacció del 9,3

                                                                                                    sobre 10.

              Hem superat sense cap no-conformitat l'auditoria externa de seguiment del Sistema            PROMOCIONEM LA PRL
              de Gestió de Qualitat certificat per AENOR, realitzada el 2020.
                                                                                        2  8            ZER       0
                                                                    34
      ASSESSOREM EN PRL                                                     8.168                  D'ABRIL                és+
                                                                                        DIA MUNDIAL DE LA

                                                                                        SEGURETAT I LA SALUT EN
                                                                                         EL TREBALL
                                                                        34                551                30


                                                                  empreses participants en la XIX  candidatures, un 10% més     organitzacions de 25 treballa-
                                                                  edició dels Premis MC MUTUAL  respecte de l'edició anterior, en  dors o més que en els darrers 5
           6.296            8,7 sobre 10               43%                   "Antonio Baró".         la XII edició dels Premis MC 28  anys no han registrat cap acci-

                                                                                   d'abril.             dent de treball o malaltia pro-
      actuacions d'assessorament a   satisfacció dels nostres mutua-  reducció   de    l'índex                                             fessional amb baixa.
      empreses.             listes amb les actuacions d'as-  d'incidència  global  en
                       sessorament realitzades.     empreses incloses en el PAEES                més de 50
                                        (Pla d'Acció en Empreses                                                més d'11.000
                                        d'Especial Sinistralitat).                   nous recursos per a empreses i
                                                                        treballadors sobre prevenció i salut          visualitzacions dels vídeos "Pín-
                                                                        laboral relacionats amb la COVID-19.          doles contra la COVID-19".

                                                                  ASSESSOREM EN EMPRESA SALUDABLE
           3.225               442               10.567


      assessoraments tècnics especí-  empreses  beneficiàries en  accessos d'empreses a infor-                   La nostra aplicació APPosta per la     800   instal·lacions noves
      fics en PRL, sobre COVID-19.   assessorament INFO.       mes de sinistralitat.                       teva salut, s'ha consolidat en aquest
                                                                         exercici. S'han afegit múltiples   158.106     notificacions enviades
                                                                         continguts dedicats a la COVID-19,
                                                                         que han estat traslladats als usuaris
                                                                         amb notificacions emergents.

   10     MC INFORMA 2020                                                                                   MC INFORMA 2020         11
   5   6   7   8   9   10   11   12