Condiciones generales

Condicions generals

Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 1 (MC MUTUAL), informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD d'ara endavant), la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, amb la Llei General de Sanitat i altra normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Mutual Midat Cyclops només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat com a entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Mutual Midat Cyclops es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Mutual Midat Cyclops anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades personals proporcionades per qualsevol mitjà seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant de temps i amb quina finalitat

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d'abril de 2016, se l'informa que les dades personals recollides mitjançant aquest document, així com aquells que durant el seu tractament puguin obtenir s'incorporaran a un fitxer de la Mútua, les úniques finalitats són el seguiment de l'assistència mèdica dispensada , la prevenció d'eventuals processos posteriors i el compliment de les activitats encomanades com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveu la Llei General de la Seguretat Social (aprovada mitjançant el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre ) i la resta de normativa connexa, sense els quals no podran dur-se a terme.

Les dades de caràcter personal obtingudes no seran objecte de cessió a tercers aliens a la Mútua, excepte autorització expressa de l'interessat o en virtut de l'aplicació d'una llei que l'empari, com la Llei General de la Seguretat Social i, especialment, amb la finalitat de poder reclamar el cost de l'assistència sanitària a l'obligat al pagament de la mateixa (companyia d'assegurances que cobreixi la responsabilitat civil de qui origina el dany), a l'òrgan de direcció i tutela de la Mútua o altres autoritats de control, així com a altres administracions públiques per a l'exercici de les seves respectives competències.
Aquestes dades es conservaran durant tot el temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l'assistència sanitària i la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social o les especificades, si escau, en els consentiments atorgats per al tractament per la Mútua.

Així mateix, se l'informa que, per al compliment de les activitats de col·laboració amb la Seguretat Social i en virtut de la normativa reguladora d'aquesta col·laboració, aquesta mútua pot accedir a altres dades seves a través de tercers (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social , Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, entitats gestores i col·laboradores amb la Seguretat Social, serveis públics de salut i empreses associades). Així mateix, en compliment d'una obligació legal, i amb les limitacions previstes en la normativa sobre protecció de dades, pot cedir dades personals obtingudes en el curs de la col·laboració de la gestió a aquestes entitats.

També se l'informa de l'existència d'Encarregats de Tractament, la legitimitat del tractament resideix en la pròpia execució de les tasques contractades per la Mútua emparades legalment o mitjançant consentiment dels afectats, sense que en l'actualitat impliquin transferències a tercers països. Cas d'existir en el futur, s'informarà als interessats, a més, de les condicions que afecten la transferència, en particular, l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

No es troba prevista l'adopció per la Mútua de decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada als mateixos.

Dades que es conserven en cas de cedir les dades voluntàriament per gestions a través de la present pàgina web

S'informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per la Mútua, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Mutual Midat Cyclops, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. En els formularis de consulta que es troben a la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per Mutual Midat Cyclops i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Mutual Midat Cyclops és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Mutual Midat Cyclops, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites (continguts professionals, divulgacions normatives, xats, fòrums, etc.).

Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Mutual Midat Cyclops pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Mutual Midat Cyclops tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos Mutual Midat Cyclops col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Mutual Midat Cyclops no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la www.mc-mutual.com.

Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, Mutual Midat Cyclops envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d'aquestes pàgines web de la Mútua. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@mc-mutual.com

Informació a l'usuari sobre el responsable del tractament i els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

El responsable del tractament d'aquestes dades és "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1", Av. Josep Tarradellas 14-18 (08029-Barcelona), davant la qual es poden exercitar els drets de drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat, dirigint una sol·licitud escrita al "Responsable de Seguretat" a l'adreça postal indicada anteriorment o al correu electrònic següent: dpd@mc-mutual.com (prèvia acreditació de la seva identitat i, en és el cas, representació). Podent presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, accedint a la següent pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf.

Específicament si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Mutual Midat Cyclops en l'adreça indicada.

Informació sobre les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades

Les dades de contacte del "Delegat de Protecció de Dades" de la Mútua (adreça de correu postal i electrònica) són els següents: respectivament: Av. Josep Tarradellas 14-18 de Barcelona (08022); dpdatos@mc-mutual.com.