Publicador de continguts

Segmentació de la incidència de la incapacitat temporal segons la seva durada com una estratègia d'anàlisi

Segmentació de la incidència de la incapacidad temporal segons la seva durada com una estratègia d'anàlisi

Maite Sampere, Juan Carlos López, Mónica Ballesteros, Rosa Sacristán, Manel Plana, Sara Alguacil, Ana Ruiz, Élisabeth Santos, Silvia García, Bibiana López, José Miguel.

MC MUTUAL – Barcelona

 

Publicat a:
Arch Prev Riscos Labor 2018; 21 (4): 203-205
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Link: https://archivosdeprevencion.eu/view_document.php?tpd=2&i=10994

 

RESUM

  • Introducció: Es descriu la utilitat de realitzar una anàlisi de la incidència de la Incapacitat Temporal (IT) segmentada segons la durada dels episodis, en comparació amb l'anàlisi que considera la incidència global de la IT.  
  • Mètodes: Es considera un exemple utilitzant dades d’una mútua a Espanya durant 2011 (230.332 episodis, 752.906 treballadors) i la incapacitat temporal per Contingència Comuna (ITCC). Comparem la incidència de ITCC global i la segmentada per la durada dels episodis: curta  (≤ 15 dies), mitjana (16-30 i 31-90) i llarga (> 90 dies). Les anàlisis es van realitzar també segons l’edat, com a exemple d’una de les múltiples variables que afecten la incidència de la IT. 
  • Resultats: La incidència global de la ITCC va ser del 30,6%, mostrant una disminució amb l’edat (36,4% en <25 anys enfront de 29,3% en ≥55 anys (RR = 1,24, IC del 95% = 1,22 - 1,27)). L’anàlisi de la incidència de la ITCC segmentada per la durada dels episodis, permet obtenir resultats més específics: 1) La incidència de curta durada és la més alta respecte a la resta de segments (20,1% a la curta enfront de 2,8% a la llarga durada (RR = 7,29, IC 95% = 7,19 – 7,40); 2) L’excés global observat a joves es produeix majoritàriament pels episodis curts  (RR = 1,98, IC del 95% = 1,93-2,03, en <25 anys enfront de ≥55 anys), i 3) La incidència de llarga durada canvia aquest patró, sent més freqüent ≥55 anys (5,2%) en relació als joves (1,6%)(RR = 0,31, IC 95% = 0,29-0,34).
  • Conclusions: L’anàlisi de la incidència de la IT segmentada per durada ofereix una aproximació més precisa que l’obtinguda de l’anàlisi global. 

 

PARAULES CLAU:  Absència per malaltia; incidència; lloc de feina. 

 

Altres Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Planificació
Publicacions MC-IT