Publicador de continguts

Relación entre las tasas de desempleo y los indicadores de absentismo por incapacidad temporal durante periodos de crisis económica

Relació entre les taxes de desocupació i els indicadors d'absentisme per Incapacitat Temporal durant períodes de crisi econòmica

Gràfic indicadors

J. C. López López, M. Ballesteros Polo, M. Sampere Valero, R. Sacristán Nieto, S. Alguacil García, A. Ruiz Julián, E. Santos Ávila, S. García Rubia, B. López Costa, J. M. Martínez Martínez

Departament Investigació i Anàlisi de Prestacions, MC MUTUAL - Barcelona

Publicat a:
Arch Prev Riesgos Labor. 2018; 21 (2): 80-84
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Enllaç: http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=8627

 

RESUM

  • Introducció: Estudis fets en diversos països presenten una relació inversa entre les taxes de desocupació (TD) i els indicadors d'absentisme per incapacitat temporal (IT) durant períodes de crisi econòmica.
  • Objectiu: Avaluar la relació entre els indicadors d'absentisme i la desocupació a Espanya (2009-2015).
  • Mètodes: Es van obtenir taxes d'incidència (TI) i absentisme (TA) per IT d'origen comú (ITCC) a partir de dades de la Seguretat Social, així com les TD segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es va descriure gràficament l'evolució temporal dels indicadors d’ITCC i la desocupació en el període 2009-2015. Per explorar aquesta relació també es van fer gràfics de dispersió dels indicadors enfront de les TD. Posteriorment, es van ajustar models de regressió lineal simple.
  • Resultats: Les TI i TA cauen entre el 2009 i el 2013 (TI 2009=28,07%, TI 2013=20,41%, TA 2009=2,53%, TA 2013=1,86%), moment en què canvia la tendència i comença una fase ascendent fins al 2015 (TI 2015=22,52%, TA 2015=2,12%). La TD ascendeix el 2009-2013 (TD 2009=17,86%, TD 2013=26,10%), i després baixa fins al 2015 (TD 2015=22,06%). Les TD i els indicadors d'absentisme presenten una relació lineal inversa.
  • Conclusions: Es va observar una relació inversa entre la desocupació i els indicadors d'absentisme a Espanya. Són necessaris estudis específics per poder avaluar hipòtesis explicatives com les associades a l'efecte de disciplina, selecció o canvis en la força de treball.
Altres Publicacions MC-IT
Factors incapacitat laboral
Publicacions MC-IT
Indicadors incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT