Publicador de continguts

Las acciones más efectivas para mejorar la asistencia de los trabajadores

Les accions més efectives per a millorar l’assistència dels treballadors

Assistència als treballadors

Encara que es pugui assumir que hi ha un cert nivell d’absentisme inevitable en totes les em­preses, això no significa que s’hagi d’adoptar una postura conformista sobre això. L’absentis­me es pot prevenir si se n’analitzen les causes, es detecten les variables laborals que poden influir en les absències i se’n fa una gestió pro­activa. 

A continuació s’exposen les principals accions utilitzades per millorar l’assistència dels treba­lladors segons l’informe Current thinking on managing attendance: a short guide for HR professionals. Una revisió de l’evidència dispo­nible en la literatura acadèmica i professional sobre les accions que es perceben com a més efectives a l’hora de gestionar l’absentisme en les empreses.

 

Accions Descripció Comentaris sobre la seva eficàcia
Una comunicació adequada de la política d'absències Fer el llançament de la política amb el suport de l'alta direcció, difusió de dalt a baix, formació als comanda­ments, disponibilitat en diferents for­mats (ex. paper, intranet). Les guies de bones pràctiques destaquen la importància de totes aquestes accions en la introducció i l'establiment d'una política d'ab­sències efectiva.

Promoció de la salut

Comprèn tres tipus d'activitat: la sen­sibilització sobre temes de salut, les intervencions per fomentar canvis en l'estil de vida i el manteniment d'un ambient de treball saludable.

És difícil provar que aquestes activitats tinguin èxit, ja que hi ha altres factors que influeixen en la salut de l'empleat.

Complementa les polítiques d’assistència i rehabilitació i demostra la preocupació de l’empresari pel benestar dels seus empleats.

Aquestes accions contribueixen positivament a la imatge de l’empresa com a ocupadora tant per als treballadors actuals com per als futurs.

En empreses que demostren una preocupa­ció pel benestar dels seus empleats es detec­ta més compromís laboral.
Servei de Vigilància de la Salut (SVS) en l'empresa

L'SVS es compon de professionals de la salut laboral (metges, higienistes, psicòlegs, experts en ergonomia i professionals de la salut en el treball) que poden avaluar les raons de les absències, dur a terme avaluacions de salut, ajudar en la planificació de la tornada a la feina i promoure la bona salut en l'empresa.

Els serveis es poden oferir en la ma­teixa empresa o externament, se­gons la seva mida.
Es considera un dels principals mitjans per reduir les absències per malaltia i és especi­alment eficaç en la gestió de les baixes de llarga durada.
Programes d'assistència a l'empleat (PAE) Els proveïdors de PAE externs propor­cionen una gamma de serveis a les empreses, principalment lligats a l'assistència, l'assessorament i la in­formació als empleats. S'ha observat que redueixen els nivells d'ab­sència i que són rendibles.
El treball flexible Inclou la flexibilitat en els horaris d'entrada i sortida, el treball compar­tit, les hores anuals i la jornada inten­siva, entre altres mesures.

Permet als empleats gestionar millor la conci­liació de la vida personal i laboral.

Els professionals de recursos humans sovint atribueixen la reducció dels dies perduts per malaltia a la introducció de la flexibilitat a la feina.
Bonus d'assistència Els empleats amb bons nivells d'as­sistència són recompensats econò­micament o poden optar a altres premis.

S'ha observat que serveix per motivar els tre­balladors que tenen bona assistència, però no els que s'absenten sovint.

Penalitza els qui realment estan malalts, ja que, una vegada s’assoleix el llindar, l’efecte incentivador es perd.

El desavantatge principal és que aquests es­quemes animen els qui estan malalts a anar a treballar (presentisme).
Reconèixer la bona assistència L'alta direcció reconeix la bona assis­tència individualment mitjançant car­tes personals, la revista d'empresa o en les sessions informatives. Ha mostrat ser eficaç.
Servei mèdic en l'empresa La disposició en el lloc de treball de serveis sanitaris, assessorament psi­cològic, fisioterapeutes, controls de salut, clíniques del dolor d'esquena, vacunes contra la grip…

Alguns estudis han mostrat que aquests ser­veis són eficaços en la reducció de les absèn­cies, ja que els empleats no han d'esperar a rebre tractament ni necessiten temps lliure per acudir a proveïdors de salut externs.

És una mesura cara, però pot ser rendible.

Assistència mèdica privada

Algunes empreses ofereixen una assegurança mèdica privada com a benefici social per a tot el personal i altres paguen pel tractament.

Aquesta mesura redueix el temps d'absència de la feina i fa més fàcil la tornada.

S’ha de mesurar el cost-benefici quan s’avaluen casos individuals.
Gestió de la incapacitat laboral En casos de malalties de llarga du­rada, es reuneixen totes les persones que puguin contribuir a un pla de re­habilitació. Està demostrat que ajuda clarament en la tor­nada a la feina dels empleats amb baixes de llarga durada.

 

Font: Hayday S, Rick J, Patterson M, Turgoose C. Current thinking on managing attendance: a short guide for HR professionals. National Audit Office; 2004.  Research Paper 4378RF. [Accés 10 de octubre de 2018].

Disponible a: https://www.employment-studies.co.uk/resource/current-thinking-managing-attendance

Altres Bones pràctiques
Manual de màrqueting

Bones pràctiques

Reunió de treball MC MUTUAL

Bones pràctiques

Pissarra recursos humans

Bones pràctiques