Publicador de continguts

La gestión integral de la salud en la empresa de NERVIÓN INDUSTRIES

Gestió integral de la salut a l'empresa NERVIÓN INDUSTRIES

Nervion Industries exterior

De gestionar la contingència professional a abordar la contingència comuna.

No hi ha dubte que tant la reducció de costos com la salut i el benestar dels treballadors són aspectes d'interès general per a les empreses. Tot i això, la gestió de la Incapacitat Temporal (IT) per Contingència Comuna (CC) encara és un tema pendent per a moltes.

Després de diversos anys acompanyant les empreses en la gestió de la IT, des d'MC MUTUAL observem que una de les dificultats més freqüents és saber per on cal començar a abordar la ITCC. Conscients d'aquesta dificultat, hem desenvolupat un mètode estructurat en fases d'intervenció, per tal que disposin d'una guia i que els serveixi de suport a l'hora d'iniciar accions.

A continuació mostrem l'experiència d'èxit de la col•laboració entre una empresa i MC MUTUAL en la posada en marxa d'un pla de gestió integral de la salut a l'empresa.

 

Nervión Industries, Engineering and Services, SLU, empresa que pertany al grup Nervión Industries, dedicada al muntatge i manteniment de tot tipus d'instal•lacions i plantes industrials amb més de mil treballadors dispersos pel territori nacional, és un exemple de companyia que, després d'invertir esforços i recursos per optimitzar la prevenció de riscos laborals durant anys i aconseguir indicadors realment envejables per a les característiques del seu sector, va decidir ampliar la gestió de la salut dels seus treballadors abordant també les contingències comunes.

A Nervión Industries, Engineering and Services, SLU, tots els treballadors perceben la prioritat que suposa per a la Direcció la Seguretat Laboral. Aquesta cultura preventiva s'ha aconseguit gràcies a un ventall de mesures que han anat implantant i reforçant en els últims anys: Des de la investigació dels accidents, el seguiment de les baixes a càrrec del Servei de Prevenció, la inversió en els EPI i eines de treball, la formació contínua als treballadors en riscos laborals, la comunicació periòdica d'indicadors a la cadena de comandament o la inclusió de la sinistralitat en l'ordre del dia de les reunions operatives, entre d'altres.

En conseqüència, no només els comandaments estan tan conscienciats de la importància de la seguretat laboral que la consideren part de les seves responsabilitats, sinó que la seguretat s'ha convertit en un factor d'atracció per als treballadors i és un element diferenciador de Nervión Industries, Engineering and Services, SLU respecte d'altres empreses del sector.

El seu cap de personal ens comenta com van arribar a conscienciar-se de la importància de gestionar també la malaltia comuna i la seva experiència en la posada en marxa de les primeres accions.

 

Quan van començar a interessar-se per l'absentisme laboral? Què va motivar aquest interès?

La nostra empresa sempre ha mostrat interès per la prevenció de riscos laborals; per això tenim un sistema de prevenció propi que garanteix els nivells més alts de seguretat i salut dels nostres treballadors. No obstant això, desconeixíem la nostra situació en relació a la contingència comuna. A inicis del 2011, MC MUTUAL em va presentar un informe en què es detallaven tant els indicadors d'IT per Contingència Professional (CP) com els d'origen comú. Em va sorprendre que la CC fos responsable del 70% de les jornades perdudes a l'empresa i triplicava en cost a la CP.

Fins llavors desconeixíem l'impacte real de la CC a la nostra empresa, i immediatament vaig considerar important donar a conèixer l'informe al Comitè de Direcció. A partir d'aleshores, es va decidir posar en marxa un pla d'acció per gestionar la CC, amb el suport i assessorament d'MC MUTUAL.

 

Podria dir-nos quines accions s'han posat en marxa?

Seguint les recomanacions dels experts en gestió de l'absentisme d'MC MUTUAL, vam decidir començar amb unes accions bàsiques, orientades a crear els pilars d'una gestió òptima de la ITCC, per després posar en marxa accions més específiques, que abordessin les causes de fons de l'absentisme.

 

Concretament, en un any es van realitzar les següents accions:

 

1. Ús del web d'MC MUTUAL per al seguiment dels indicadors d'absentisme per ITCC.

Des d'MC MUTUAL ens van formar en l'ús de l'eina Anàlisi d'Absentisme per CC (zona privada del web d'MC MUTUAL). Gràcies a això, des de recursos humans (RH) coneixem els nostres indicadors d'ITCC en temps real i per diferents variables d'interès (temps, edat, gènere, geogràfiques), i podem observar la nostra evolució en el temps. A més, ens permet comparar-nos amb una referència externa, la cartera d'MC MUTUAL1.

 

2. Elaboració i comunicació d'un nou circuit per a la ITCC.

Des de RH, vam revisar el procediment de circuit de comunicats de baixa / alta mèdica i vam detectar elements de millora. Amb l'ajuda d'unes guies i l'assessorament d'MC-IT Consultoria2, vam elaborar un nou procediment, i el vam donar a conèixer via correu electrònic a tots els directors, administratius, comandaments intermedis i comandaments en obra.

 

3. Dinàmiques grupals amb comandaments intermedis.

Amb l'assessoria d'MC-IT Consultoria, es van realitzar entrevistes amb els comandaments de les zones geogràfiques que van presentar els indicadors d'ITCC més elevats. Després de presentar-los els indicadors globals de l'empresa i els específics de la seva zona, es va indagar sobre les possibles causes que podien estar ocasionant més absentisme per ITCC en aquestes àrees i es van recollir els suggeriments de millora que van plantejar els propis comandaments.

Amb la informació extreta d'aquestes dinàmiques, MC-IT Consultoria ens va assessorar sobre quines accions específiques podíem posar en marxa per influir en les causes detectades.

 

4. Inclusió de les dades d'ITCC en les reunions mensuals i comunicació a la resta de l'empresa.

Finalment, es va establir un pla de comunicació interna per conscienciar l'empresa de la importància de la ITCC, que consistia en les següents accions:

 

  • Presentar l'informe d'MC MUTUAL a tots els Directors Regionals i comandaments administratius, que s'havien de reunir amb els seus respectius comandaments per tractar el tema de la ITCC i traslladar la preocupació de la Direcció.

 

  • Incloure en les reunions periòdiques de seguretat, els indicadors d'ITCC per zones geogràfiques.

 

  • Elaborar un informe de costos per IT (CC i CP) per cada obra. Aquestes dades s'inclouen en l'acta que s'envia a totes les Direccions, perquè traslladin la informació a les reunions internes que realitzen mensualment.

 

Quina d'aquestes accions considera que ha estat més efectiva?

Pot ser per l'impacte que va tenir inicialment, l'elaboració d'un comunicat amb el circuit administratiu dels comunicats de baixa / alta mèdica.

 

Com els ha ajudat MC MUTUAL a gestionar el seu absentisme laboral?

En principi, el simple fet que ens expliquessin el seu projecte i fessin l'estudi de la IT ens ha ajudat a conscienciar-nos de la importància que té la IT d'origen comú en la nostra empresa.

Un altre aspecte positiu que destaco és que, com que MC MUTUAL és una empresa "externa", es dona més valor als seus informes i motiva a que l'empresa dugui a terme accions correctores.

 

Com han influït en l'empresa les mesures posades en marxa? Quins beneficis han tingut?

En general, els indicadors d'absentisme per ITCC han minvat, tant en freqüència com en cost econòmic.

 

Com creu que han percebut els treballadors les accions que s'han posat en marxa?

La posada en marxa de les accions, especialment la comunicació del circuit IT, ha donat als treballadors una sensació de "control". Anteriorment, les absències per ITCC no les estudiàvem, ens limitàvem a gestionar el lliurament de comunicats.

Les entrevistes amb els comandaments han estat valorades de manera positiva. Van ajudar a incrementar el seu coneixement i a ser conscients de la realitat de la ITCC. Atès que desconeixien els seus indicadors i costos associats, els nivells d'absència per CC que percebien els comandaments eren els "normals", els que creien que corresponien a l'activitat que realitzaven. Després de les entrevistes, van entendre que el nivell d'absentisme per ITCC a les seves àrees era superior del que s'esperava, per la qual cosa la seva atenció a la ITCC ha augmentat. Els comandaments, a més, es mostren partidaris que l'empresa utilitzi les estratègies de seguretat laboral per reduir l'absentisme per ITCC.

 

Quin consell donarien a altres empreses que vulguin intervenir en el seu absentisme laboral?

Els diria que hi intervinguin. Nosaltres hem observat que si es posen en marxa accions, es poden reduir els indicadors. No obstant això, per aconseguir més implicació és fonamental el compromís de la Direcció General i la comunicació a tota l'empresa la importància que té la ITCC.

 

A MC MUTUAL estem convençuts que la creació d'un pla estructurat de mesures, l'assignació de recursos financers i humans, la consistència en les accions, i els missatges i el suport per part de la Direcció de Nervión Industries, Engineering and Servicces, SLU són la clau de l'èxit de la seva reducció progressiva de la sinistralitat. Actualment, es percep una cultura de Seguretat Laboral que ha impregnat tota l'estructura jeràrquica de l'empresa. Aquesta sensibilitat dels comandaments per a l'absentisme per accidents facilita que es puguin introduir mesures que els impliquin en el control i la prevenció de les baixes per ITCC.

 

[1] Conjunt d'empreses protegides d'MC MUTUAL

[2] Departament d'MC MUTUAL dedicat a la gestió de l'absentisme per IT.

Altres Casos d'èxit
Mónica del Castillo Audens Food

Casos d'èxit

Oscar Vitales Muñoz. FALCK

Casos d'èxit

Esther Gutiérrez

Casos d'èxit