Publicador de continguts

Comparación del coste de la incapacidad temporal por contingencia común en 2006 entre las provincias de Barcelona y Madrid

Comparació del cost de la incapacitat temporal per contingència comuna el 2006 entre les províncies de Barcelona i Madrid

Gràfics incapacitat temporal

Mónica Ballesteros Polo (1), Consol Serra Pujadas (2,3), José Miguel Martínez (2,3), Manel Plana Almuni (1), George L. Delclos (2,4) y Fernando G. Benavides (2, 3)

(1) Divisió de Serveis Mèdics. Midat Mutual Cyclops. Barcelona, Espanya.

(2) Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL). Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Espanya.

(3) CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). Barcelona, Espanya.

(4) Division of Environmental and Occupational Health Sciences. The University of Texas School of Public Health. Houston, EUA.

 

Publicat a:
Rev Esp Salud Pública 2009; 83: 453-461
Revista Española de Salud Pública
ISSN imprès: 1135-5727 – ISSN en línia: 2173-9110
Enllaç: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v83n3/original7.pdf

 

RESUM

  • Fonament: La incapacitat temporal per contingència comuna és un problema important de salut pública amb grans repercussions socioeconòmiques que territorialment no es distribueix de manera homogènia. L'objectiu d'aquest treball és comparar les diferències en els costos de la incapacitat temporal per contingència comuna entre les províncies de Barcelona i Madrid.
  • Mètodes: Estudi descriptiu basat en casos incidents d'incapacitat temporal per contingència comuna de més de 15 dies de durada seguits fins a la seva finalització en una cohort retrospectiva l’any 2006. La població d'estudi van ser els treballadors de les empreses afiliades a una Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals per a la gestió d’aquesta incapacitat ubicats a les províncies de Barcelona i Madrid. Es va comparar la incidència, durada i base reguladora diària entre Barcelona i Madrid, ajustant per sexe, edat i sector econòmic mitjançant models estadístics que van tenir en compte la repetició d'episodis en un mateix individu.
  • Resultats: Es van identificar 24.527 episodis d'incapacitat temporal per contingència comuna; el 62% dels quals a Barcelona. El cost mitjà per episodi va ser un 33 % més elevat a la província de Barcelona (2.589€ vs. 1.941€). Els episodis de la província de Barcelona van presentar una incidència un 22% superior que els de Madrid (1,22, IC95%:1,10-1,36) i la base reguladora mitjana per episodi va ser 7,8€ superior (IC95%:7,20-8,40). Pel que fa a la durada dels processos, la raó de temps va ser d’1,03 (IC95 %: 1,01-1,05).
  • Conclusions: Es va observar una major incidència i base reguladora diària a la província de Barcelona respecte a la de Madrid, cosa que podria explicar el seu major cost.

 

Paraules claus: absentisme, incapacitat laboral, cost de l'absentisme, salut laboral.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT