Publicador de continguts

Cómo un buen liderazgo reduce el absentismo

Com un bon lideratge redueix l'absentisme

Presentació de projecte

A MC-IT Consultoria ens agradaria compartir algunes bones pràctiques lligades a la gestió de la Incapacitat Temporal (IT) per part dels caps, que hem detectat al llarg de la nostra trajectòria.

Segons la nostra experiència, els caps que tenen millors indicadors d'absentisme en els seus equips es caracteritzen perquè:

 • Són transmissors i models de compliment de les normes i procediments.
  • Estan familiaritzats amb la normativa de l'empresa.
  • Envien els comunicats a temps, comuniquen les absències a Recursos Humans (RH), compleixen les normes de seguretat... 
  • Aprofiten els contactes amb el treballador per recordar els seus deures respecte a l'empresa (lliurament de comunicats, etc).
  • S'esforcen perquè els seus col•laboradors compleixin els seus deures i no fan distincions.
  • Són conscients que "Promous el que permets".
 • Posseeixen informació sobre l'absentisme dels seus equips.
  • Coneixen quines persones estan absents en cada moment.
  • Porten un control de la documentació relativa a les absències (lliurament de comunicats, justificants, etc.).
  • Guarden el registre de les peticions de vacances, dies lliures, canvis de torn i permisos, els donen resposta i mantenen la informació actualitzada.
  • Fan un seguiment dels indicadors d'absència dels seus equips.
  • Identifiquen patrons o tendències d'absència que puguin ser preocupants i transmeten aquesta informació a RH.
 • Ajuden en la reincorporació dels seus col•laboradors després d'una IT.
  • Coneixen la data prevista de reincorporació al treball dels seus col•laboradors de baixa.
  • Generen o promouen les mostres d'afecte/benvinguda per part de l'equip.
  • Guarden un temps/lloc per parlar en privat amb el treballador quan torna.
  • Ofereixen al treballador la possibilitat de fer-se un reconeixement mèdic de tornada (si escau).
  • Coneixen com afronta el treballador la seva reincorporació i arriben a acords per facilitar la tornada al treball.
  • Informen al treballador dels canvis o les novetats i el posen al dia dels objectius i les prioritats.
  • Si tenen dubtes, pregunten a RH/Prevenció de Riscos Laborals (PRL).
 • Canalitzen les necessitats preventives de la seva àrea.
  • Coneixen els riscos de la seva àrea i les mesures de prevenció necessàries.
  • S’asseguren que els treballadors sota el seu comandament compleixen les mesures de prevenció.
  • Transmeten a PRL les anomalies, les deficiències de seguretat, els canvis o els nous riscos que detecten.
  • Canalitzen les necessitats que detecten en la seva àrea respecte a equips, eines de treball, formació, etc.
  • Resolen (o transmeten a PRL) els dubtes i les necessitats de seguretat que els comuniquen els treballadors sota el seu comandament.
  • S’asseguren que els dubtes i les peticions en matèria de seguretat de la seva àrea es resolen.

I si el paper del cap és fonamental a l'hora de gestionar l'absentisme dels seus equips, encara ho és més a l'hora de prevenir-lo. Segons un estudi de l'Institut Finlandès de Salut Laboral, les persones sota la supervisió d'un bon cap tenen un 27 % menys de risc d'emmalaltir. La nostra pròpia experiència ho ha confirmat. Els caps esdevenen factors protectors de l'absentisme dels seus equips quan manifesten actituds com les següents:

 • Reconeixen, feliciten i valoren la feina ben feta.
  • Són cordials i amables (diuen bon dia, donen les gràcies, etc.)
  • Reconeixen l'esforç i les actituds, no només els resultats. (Ex. la companyia, la col•laboració, l'assumpció de riscos, la presa de decisions, l'autosuficiència, la iniciativa...) 
  • Comparteixen els èxits amb tot l'equip.
  • Utilitzen sistemes informals de reconeixement (demanen l'opinió de les persones del seu equip, els proposen per rebre programes de formació, comparteixen informació privilegiada, deleguen noves funcions...)
  • No són complaents i tolerants amb la indisciplina, el desordre o la manca de respecte, però criden l'atenció en privat, sense ferir ni ofendre ningú.
 • Mostren interès per les persones, laboral i personalment.
  • Coneixen la gent laboral i personalment.
  • Escolten els seus problemes professionals i personals.
  • Es reuneixen amb l'equip i individualment per tractar els temes difícils.
  • Quan algú s'absenta, s'interessen per la seva salut, per les seves necessitats, i per com afecta la seva absència la resta de l'equip.
  • Afavoreixen i organitzen "símbols" de canvi per trencar la rutina en les maneres de relació (celebracions, sortides, concursos, felicitacions...).
 • Negocien i són flexibles, buscant pactes que beneficiïn ambdues parts.
  • Intenten conciliar i compatibilitzar els procediments interns de l'empresa amb les situacions personals dels seus col•laboradors (fills, horaris, cura d'altres persones, altres ocupacions, situació geogràfica, religió, condicionants físics)
  • Quan els demanen un favor, actuen amb flexibilitat.
  • Segueixen la filosofia del "guanyar/guanyar": "Jo et dono / tu em dónes" "Jo t'ajudo / tu m'ajudes".
  • Fan un control i seguiment dels acords, i eviten inequitats o favoritismes.
  • Diuen no quan cal, explicant els seus propis problemes i limitacions amb fets.

 

Altres Bones pràctiques
Pissarra recursos humans

Bones pràctiques

Absència en el lloc de treball

Bones pràctiques

Errors gestió absentisme

Bones pràctiques