Publicador de continguts

Acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo

Accions per millorar les condicions de treball

Accions millorar condicions de treball

Tot i que algunes absències estan fora de l'àrea de control de l'empresa, els nivells d'absentisme es poden reduir introduint polítiques positives per millorar les condicions de treball i augmentar la motivació dels treballadors per assistir a la feina. 

Els gerents, en consulta amb els treballadors i els seus representants, haurien d’intentar assegurar el següent:

 • Que es proporcionin unes bones condicions físiques de treball.
 • Que els factors ergonòmics es tinguin en compte en el disseny dels llocs de treball.
 • Que els estàndards de salut i seguretat es mantinguin rigorosament.
 • Que els nous treballadors, especialment els joves, rebin una formació suficient i una atenció especial durant el seu període inicial en el treball.
 • Que en l'empresa prevalgui el treball en equip.
 • Que els llocs estiguin dissenyats per motivar i brindar satisfacció en el treball. S'ha d'oferir varietat, discreció, responsabilitat, contacte amb altres persones, retroalimentació, un mínim grau de motivació o repte i facilitar fites clares.
 • Que les polítiques de formació i desenvolupament professional, de promoció, els procediments de comunicació i de benestar es revisin periòdicament per veure si poden millorar-se.
 • Que les polítiques d'igualtat d'oportunitats i de discriminació siguin justes i es compleixin.
 • Que els caps estiguin ben formats, i que els supervisors s'interessin per la salut i el benestar dels seus treballadors.

És prudent reconèixer que tothom té motius raonables i legítims per haver de faltar alguna vegada a la feina. A més, els beneficis de promoure un bon equilibri treball-vida personal cada vegada són més evidents. 

En aquesta línia, s’haurien de considerar les següents pràctiques de gestió:

 • Aplicar horaris flexibles de treball, o modificar algunes modalitats de treball, si això pogués ajudar els treballadors sense entrar en conflicte amb la producció o altres demandes de treball.
 • Proporcionar serveis de guarderia.
 • Autoritzar algunes absències, com ara les necessàries per cobrir les citacions oficials o les visites mèdiques que hagin estat notificades amb antelació, o per a l'atenció prenatal. Totes les treballadores embarassades, independentment del servei, tenen dret a un termini raonable per a la cura prenatal.
 • Considerar l'autorització d'absències, sempre que escaigui, per cobrir les pràctiques religioses específiques dels grups minoritaris.
 • Permetre una llicència especial per a tots els treballadors, no només els empleats.

En un enfocament coherent s'haurien d'adoptar procediments que garanteixin un tracte just a tots els treballadors. S'ha de vigilar que, si hi ha diferències de tracte entre les diferents categories de treballadors (per exemple, l'oficina i les obres), estiguin justificades.

L'objectiu de la política de l'organització ha de ser reduir al màxim la interrupció de treball i, al mateix temps, tractar tots els treballadors de manera justa i comprensiva.

Font: Extracte d’Absence management. Do you have an absence problem? CIPD (2006) Traduït i adaptat per MC-IT Consultoria.

Altres Bones pràctiques
Comunicació oral

Bones pràctiques

Accions reducció d'absències

Bones pràctiques

Companys de treball

Bones pràctiques